Комітет доступності - Закарпатська область

Комітет доступності Програма доступності Новини

Про затвердження Положення про обласний комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2005 р. № 444-р “Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”, наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України і Міністерства праці та соціальної політики України від 08.09.06 № 300/339 “Про затвердження Типового положення про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури”:

1. Утворити обласний комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про обласний комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (додається).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови державної адміністрації Карташова О.П.

Голова
державної адміністрації

О. Гаваші

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
від 09.02.07 № 55

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

1. Обласний комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі – комітет доступності) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при обласній державній адміністрації з метою координації роботи, пов’язаної зі створенням на території області інвалідам (у тому числі інвалідам із зору та тим, які пересуваються на візках, а також дітям-інвалідам) та іншим маломобільним групам населення (далі – маломобільні групи населення) безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури (житла, громадських і виробничих будинків, будівель та споруд, спортивних споруд, культурно-видовищних та інших установ і закладів) і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації (у тому числі засобами, що забезпечують дублювання звуковими сигналами світлових сигналів і пристроями, що регулюють рух пішоходів через транспортні комунікації).

2. Комітет доступності у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, у тому числі Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1378, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями комітету доступності є:

забезпечення та здійснення громадського контролю відповідно до чинного законодавства України щодо відповідності житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних, інших установ і закладів, дорожньо-тротуарної мережі, транспорту, засобів зв’язку та інформації, території населених пунктів вимогам чинних будівельних норм;

підготовка пропозицій місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям з питань створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації;

надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань, що належать до його компетенції;

сприяння розвиткові середовища життєдіяльності маломобільних груп населення;

розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативів та стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення;

сприяння ефективній взаємодії місцевих органів виконавчої влади у сфері створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу.

4. Комітет доступності відповідно до покладених на нього завдань має право:

залучати для розгляду питань, пов’язаних з його діяльністю, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів;

органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

утворювати постійні та тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, інших заходів;

ініціювати перед місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування проведення нарад та слухань з питань, що належать до його компетенції;

подавати центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

5. Комітет доступності провадить свою діяльність на основі взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

6. Склад комітету доступності формується з числа представників місцевих органів виконавчої влади (структурних підрозділів, на які покладено вирішення питань будівництва та архітектури, благоустрою, житлово-комунального господарства, промисловості, розвитку інфраструктури, транспорту, зв’язку та інформатизації, інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, праці та соціального захисту населення тощо), комісій органів місцевого самоврядування (з благоустрою та архітектури), служб Укрінвестекспертизи, громадських організацій інвалідів, що представляють інтереси інвалідів опорно-рухового апарату, зі слуху та зору і фізичних осіб (за їх бажанням).

6.1. Чисельність представників громадських організацій інвалідів та фізичних осіб повинна становити не менше половини загальної чисельності членів комітету доступності.

6.2. Представники громадських організацій інвалідів делегуються зборами таких об'єднань громадян, що засвідчується відповідним протоколом.

6.3. Члени комітету доступності виконують свої обов’язки на громадських засадах.

7. Комітет доступності очолює голова, який за посадою є заступником голови обласної державної адміністрації, до компетенції якого належать питання, що стосуються будівництва та благоустрою.

7.1. Голова комітету доступності здійснює керівництво його роботою. Голова комітету доступності має двох заступників, які обіймають посади:

начальника головного управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

представника Національної Асамблеї інвалідів України або іншої громадської організації інвалідів за рекомендацією Національної Асамблеї інвалідів України.

7.2. Повноваження заступників голови та інших членів комітету доступності, порядок його діяльності визначаються регламентом комітету доступності, який затверджується головою.

8. Формою роботи комітету доступності є засідання, що проводяться за рішенням голови комітету доступності, а у разі його відсутності – одного із заступників голови.

8.2. План роботи комітету доступності формується за пропозиціями його членів і затверджується головою комітету.

8.3. Порядок денний чергового засідання комітету доступності формується за пропозиціями його членів.

8.4. Засідання комітету доступності вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини його членів.

8.5. Засідання проводить його голова, а у разі його відсутності – заступник голови.

9. Рішення комітету доступності (у тому числі регламент, план роботи, порядок денний) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комітету доступності. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

9.1. Рішення комітету доступності оформлюються протоколом, який підписує головуючий на засіданні. Примірники протоколу надсилаються усім членам комітету доступності та відповідним місцевим органам виконавчої влади у п'ятиденний строк після проведення засідання для врахування під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.

9.2. Рішення комітету доступності мають рекомендаційний характер.

10. Члени комітету доступності можуть брати участь у нарадах, що проводяться місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, з питань, що належать до компетенції комітету доступності.

11. Забезпечення секретаріату комітету доступності приміщенням, засобами зв’язку, створення необхідних умов для роботи комітету доступності та проведення його засідань здійснює обласна державна адміністрація.

12. Комітет доступності інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання через засоби масової інформації, а також з використанням веб-сторінки обласної державної адміністрації.

13. Комітет доступності щороку до 20 червня та 20 грудня звітує перед громадською радою Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.

Додаток
до розпорядження
від 09.02.07 № 55

Склад
комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

Голова комітету доступності

Карташов
Олександр Петрович

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступники голови комітету доступності:

Пригара
Михайло Дмитрович

начальник головного управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства oблдержадміністрації

Сухан
Олександр Васильович

голова Закарпатського обласного благодійного фонду допомоги та реабілітації інвалідів “Суспільство для всіх” (за рекомендацією Національної Асамблеї інвалідів України та за особистою згодою)

Члени комітету доступності:

 

Боршовський
Олег Ігорович

начальник обласної інспекції Держархбудконтролю (за згодою)

Граб
Марія Степанівна

заступник голови Закарпатської обласної організації УТОС (за згодою)

Гриньо
Михайло Михайлович

голова обласної спілки підприємців Закарпаття (за згодою)

Кириленко
Олег Павлович

директор обласного центру комплексної реабілітації “Дорога життя” (за згодою)

Лінтур
Василь Петрович

голова постійної комісії обласної ради з питань розвитку продуктивних сил, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій (за згодою)

Лукеча
Віктор Іванович

начальник управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Маринкевич
Мар'яна Василівна

голова Закарпатської обласної організації УТОГ (за згодою)

Марко
Василина Михайлівна

голова Ужгородського міського товариства інвалідів праці та дитинства “Оптиміст” (за згодою)

Мацола
Віктор Васильович

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Скорик
Валентина Петрівна

начальник обласної служби “Укрінвестекспертиза” (за згодою)

Турянчик
Роман Васильович

голова представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Закарпатській області (за згодою)

Керівник апарату
державної адміністрації

М. Попович

Дополнительная информация