Дніпропетровська програма доступності

Комітет доступності Програма доступності Новини

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням міської ради
Від 29.12.06 № 12/9

ПРОГРАМА

забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення у м. Дніпропетровську
на період 2007-2009 рр.

Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” визначено мету державної політики, яка полягає у створенні правових, економічних, політичних, побутових і соціально-психологічних умов для задоволення потреб інвалідів. Питанню створення умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури та житлових будинків, відповідно до цього Закону, приділяється велика увага.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.03 № 863 введено в дію Програму забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, Указом Президента України від 01.06.05 № 900/2005 затверджено першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями.

За час дії попередньої програми (рішення міської ради від 22.09.04 № 9/20), розрахованої на період 2004-2006 рр. вдалося вирішити деякі питання щодо створення належних умов для доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури, але внаслідок обмеженого ресурсу бюджету міста питання залишається актуальним і на сьогоднішній день.

Ця Програма спрямована на поступове формування умов для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на місцевому рівні.

Сучасний стан проблеми

Станом на 01.09.06 у місті Дніпропетровську мешкає 309 031 непрацездатних осіб. Вікові особливості пенсіонерів ускладнюють можливість їх повноцінної участі у суспільному житті та створюють перешкоди у реалізації особистих намірів. 42853 особи - інваліди різних нозологій. Із вадами опорно-рухового апарату – 7128 осіб. До того ж, фізичні дефекти у людей можуть бути не тільки постійними, а й тимчасовими. Люди з обмеженими фізичними можливостями мають і особливі потреби (реабілітація, технічні засоби тощо). Крім того, існують різні перешкоди для участі осіб з обмеженими фізичними можливостями у житті суспільства з боку самого суспільства.

Створенню простору рівних можливостей для усіх громадян, не зважаючи на стан їх здоров’я та рівень мобільності, останнім часом приділяється велика увага з боку держави та органів місцевого самоврядування.

У процесі містобудівної діяльності запроваджено комплекс державних стандартів та норм щодо проектування і будівництва житлових будинків, громадських будівель та споруд, планування і забудови міста, формування середовища життєдіяльності маломобільних груп населення, але під час проектування та забудови міста потреби інвалідів майже не враховувались. До того ж, наявність історичних ареалів, складність рельєфу міста створюють додаткові перешкоди у реалізації програми.

За час дії попередньої програми було обладнано допоміжними пристроями більше 500 об’єктів, але ця цифра на фоні загальної кількості споруд міста незначна.

Основна мета та завдання Програми

Основною метою Програми є посилення соціального захисту людей з обмеженими фізичними можливостями та створення сприятливих умов для їх життєдіяльності.

Для досягнення основної мети передбачається здійснити нормативно-правове, науково-технічне, інформаційне та фінансове забезпечення виконання заходів, визначених Програмою.

Нормативно-правове забезпечення передбачає дотримання законодавства щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі з проектування та будівництва нових і пристосування існуючих об’єктів житлового та громадського призначення для потреб цих людей.

Науково-технічне забезпечення передбачає пристосування вулично-шляхової, пішохідної та велосипедно-візкової мережі до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, забезпечення доступності, зручності та безпечності перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями засобами громадського транспорту.

Інформаційне забезпечення передбачає здійснення контролю за дотриманням основ соціальної захищеності людей з обмеженими фізичними можливостями, обладнання об’єктів житлового та громадського призначення допоміжними засобами інформації та орієнтації.

Фінансове забезпечення проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Очікувані результати

Вирішення цих актуальних питань суттєво вплине на поліпшення соціального захисту людей з обмеженими фізичними можливостями, а саме з інвалідністю. Створення умов для вільного доступу їх до об’єктів житлового та громадського призначення сприятиме інтеграції у суспільство значної частини населення, дасть змогу створити умови для залучення їх в усі сфери суспільного життя, зокрема, забезпечити їх працевлаштування.

У рамках виконання цієї Програми передбачається здійснити заходи.

ЗАХОДИ

з реалізації Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначенняу м. Дніпропетровську на період 2007-2009 рр.

 

 

Дополнительная информация