ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) у статті 96:

абзац перший частини дев’ятої доповнити словами і цифрами "вчинене щодо об’єктів IV категорії складності";

абзац перший частини одинадцятої після слів "будівництва, які" доповнити словами і цифрами "завершені будівництвом з 19 січня 2012 року та";

абзац перший частини чотирнадцятої після слів "складності, які" доповнити словами і цифрами "завершені будівництвом з 19 січня 2012 року та";

2) у статті 961:

абзац перший частини першої після слів "стандартів і правил" доповнити словами "у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, передбачення приладів обліку води і теплової енергії";

в абзаці другому частини першої та абзаці другому частини другої слова "(головного інженера проекту), експерта" замінити словами "головного інженера проекту, експерта, інших відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат";

3) у статті 221 слова і цифри "частиною третьою статті 961" замінити словами і цифрами "частинами третьою - п’ятою статті 961";

4) у частині першій статті 2446 слова "(крім частини третьої)" замінити словами і цифрами "(крім частин третьої - п’ятої), 97";

5) у пункті 21 частини першої статті 255 слова "частина третя" замінити словами "частини третя - п’ята".

2. У частині другій статті 180 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) слова "відповідно до місцевих правил забудови" виключити.

3. Частину другу статті 71 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) розроблення містобудівної документації на місцевому та регіональному рівнях".

4. У Законі України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2006 р., № 39, ст. 342; 2011 р., № 34, ст. 343):

1) абзац одинадцятий частини першої статті 2 після слів "природного середовища" доповнити словами "створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення";

2) у статті 7:

у частинах першій і другій слова "архітектора, який має" замінити словами "головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту, які мають";

у другому реченні частини четвертої слова "державних коштів" замінити словами "бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії";

у частині сьомій слово "архітектора" виключити;

3) частину сьому статті 17 замінити шістьма новими частинами такого змісту:

"Для проведення професійної атестації громадяни подають заяву, до якої додаються:

копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

засвідчені в установленому порядку копії документів:

про освіту;

про трудову діяльність та стаж;

про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації;

стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення.

Крім того, громадяни можуть подавати інші документи, що підтверджують їх професійну спеціалізацію, рівень знань та кваліфікацію.

Подані документи розглядаються та рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі приймається у місячний строк.

Підставою для відмови у видачі сертифіката є:

невідповідність заявника кваліфікаційним вимогам;

непідтвердження професійної спеціалізації, рівня знань та кваліфікації за результатами іспиту;

виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

Громадянам, які пройшли професійну атестацію, видається відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, не обмежується".

У зв’язку з цим частини восьму - десяту вважати відповідно частинами тринадцятою - п’ятнадцятою;

4) у статті 28:

абзац другий після слів "земельні ділянки" доповнити словами "забезпечувати поточний огляд, періодичне обстеження і паспортизацію об’єкта", а слова "архітектурно-технічному" виключити;

в абзаці третьому слово "дозвіл" замінити словами "документ дозвільного характеру, що дає право";

в абзаці четвертому слова "згідно з вимогами архітектурно-технічного паспорта об'єкта, погоджувати" виключити;

абзац п’ятий після слів "об'єкт архітектури" доповнити словами "та паспорт об’єкта";

5) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури" у відповідному відмінку.

Дополнительная информация